Om personvern

Denne personvernerklæringen forteller hvordan KAL klinikken behandler dine personopplysninger på en forsvarlig og trygg måte.

Personvernerklæring for KAL klinikken

KAL klinikken behandler relevante opplysninger om deg som bruker og pasient. Det kan være informasjon om hvem du er (for eksempel navn og fødselsnummer) og kontaktinformasjon (for eksempel adresse og telefonnummer). I tillegg til dette registrerer vi informasjon om din helsetilstand.

Denne informasjonen kan bli samlet inn fra deg gjennom dine samtaler med helsepersonell eller gjennom undersøkelser og behandling du gjennomgår på KAL klinikken. Den kan også bli samlet inn fra andre som har behandlet deg, for eksempel din fastlege eller andre sykehus.

I tillegg behandles informasjon fra deg som bruker/pasient ved innsendelse og behandling av klager/tilbakemeldinger.

Vi ønsker kontinuerlig forbedring av våre tjenester. Derfor sender vi ut kunde- og brukertilfredshetsundersøkelser til et utvalg av våre kunder. Kundens tilbakemeldinger er anonymisert og innhold i kommentarfeltet blir slettet etter 3 måneder hvis ikke samtykke foreligger.

Les mer om:

Pasient- og behandlingsopplysninger

Når du mottar helsehjelp eller behandlinger hos KAL klinikken, har helsepersonell plikt til å føre pasientjournal. I journalen vil vi samle inn de opplysninger som er nødvendige for å gi deg den helsehjelpen eller behandlingen du behøver.

I journalen kan det inngå opplysninger om deg som sykdomshistorikk, tidligere behandlinger, medikamentbruk, resepter, sykmeldinger, diagnoser, prøveresultater, bilder fra røntgen/MR/CT mm.

Det kan også være nødvendig å hente inn opplysninger fra andre behandlingssteder, og å utveksle informasjon med andre som del av behandlingen. KAL klinikken benytter underleverandører i våre tjenester innen blant annet radiologi og laboratorietjenester. Disse vil ved behov vil behandle personopplysninger på KAL klinikkens vegne.

Retting og sletting
Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige. Du kan kreve at vi retter og sletter opplysninger om deg hvis de er mangelfulle eller unødvendige.

For retting og sletting av opplysninger i pasientjournal, er det noen begrensninger som følger av helsepersonelloven. Har du spørsmål om dette så kan du tra kontakt med medisinsk behandler oss oss/ansvarlig avdeling. 

KAL klinikken sletter personopplysninger om deg når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålet de ble innhentet for. Det betyr at så lenge du er kunde eller medlem hos oss, lagrer vi opplysninger som er nødvendige for kunde- eller medlemsforholdet.

For pasientjournaler gjelder egne regler om oppbevaring, og disse slettes ikke selv om du avslutter behandling hos oss.

Behandling og deling av dine personopplysninger

Helseforetak eller annet helsepersonell

Vi kan bli kontaktet av helseforetak, av den legen som henviste deg til oss eller annet helsepersonell som også gir deg medisinsk behandling og som ber om å få utlevert dine pasientopplysninger.

Helsepersonell har anledning til å utlevere dine taushetsbelagte opplysninger til samarbeidende helsepersonell som er underlagt samme taushetsplikt som våre ansatte. Dette gjøres kun i den grad det anses som nødvendig for å gi deg forsvarlig helsehjelp og reglene følger av helsepersonelloven § 25. Som pasient har du rett til å motsette deg slik utlevering. Opplysningene som eventuelt deles er begrenset til det som er nødvendig. Vi deler kun slik informasjon til henvisende lege eller dersom det etterspørres av samarbeidende personell.

Offentlige myndigheter

Når det er pålagt ved lov eller det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av våre tjenester, vil informasjonen vi har lagret om deg kunne utleveres til offentlige myndigheter.

Databehandlere

En databehandler er et selvstendig selskap eller juridisk enhet som behandler personopplysninger på vegne av KAL klinikken (behandlingsansvarlig). Dvs. når KAL klinikken benytter underleverandører, for eksempel leverandører av system for pasientjournal eller medisinsk teknisk utstyr

Vi sørger for at alle databehandlere er underlagt samme taushetsplikt som personell ansatt hos oss og at avtaler om bruk av databehandler oppfyller personopplysningsloven sine krav til bruk av databehandlere/innhold av databehandleravtaler.

KAL klinikken benytter hovedsakelig databehandlere som behandler personopplysninger innenfor EU/ EØS. Det vil si at disse databehandlerne er underlagt det samme regelverket når det kommer til behandling av personopplysninger. Ved få unntak benyttes databehandlere som er lokalisert utenfor EU/EØS. I disse tilfellene har KAL klinikken sørget for at disse databehandlerne er underlagt tilstrekkelig beskyttelsesnivå for behandling av personopplysninger i henhold til GDPR art 45 flg.

Offentlige helseregistre:

Pålagt gjennom lovgiving å dele informasjon til, slik som proteseregisteret, ryggregister og NOIS (norsk overvåkning av sykehusinfeksjoner).

Innsyn

Du kan når som helst be om å få informasjon om hvilke personopplysninger om deg vi behandler og hvordan vi behandler dem.

Du har rett til å få innsyn i pasientjournalen din, men også hvem som har hatt tilgang til pasientjournalen din og hvem som har fått utlevert opplysninger fra den.

Hvis du vil be om innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler om deg eller i din pasientjournal, kan du kontakte behandlende lege / avdeling.

Informasjonssikkerhet

Sikkerhet og konfidensialitet rundt behandlingen av dine personopplysninger og din helse er grunnleggende for vår virksomhet. I tillegg til vår strenge personvernpraksis benytter vi en rekke sikkerhetsmekanismer for å sikre opplysninger om deg og din helsetilstand.

Tilgang til dine personopplysninger er begrenset til ansatte som har et tjenstlig behov. Alle våre ansatte har i tråd med reglene i helsepersonelloven, taushetsplikt om alt vedrørende din helse og kontakt du har med KAL klinikken som pasient. All kommunikasjon du har med KAL klinikken er underlagt denne taushetsplikten.

For å ivareta sikkerhet og taushetsplikt om dine helseopplysninger, er det viktig at også kommunikasjonen med deg er sikker. Du skal derfor ikke sende helseopplysninger eller andre sensitive opplysninger til oss i e-post eller sosiale medier. Du må derfor ta kontakt med oss på telefon, via brev eller fysisk oppmøte.

Når det er aktuelt vil våre kunder som bruker Digipost kunne motta blant annet timebrev/informasjonsskriv/prøvesvar/journalnotater fra KAL klinikken via sin Digipost-kasse digitalt. De som ikke har opprettet Digipost-kasse vil motta brev på vanlig måte.

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Våre nettsider bruker informasjonskapsler (også kalt cookies). Informasjonskapsler er små tekstfiler som våre nettsider lagrer i din nettleser. Den gjør det mulig for nettleseren å bli gjenkjent ved besøk på våre nettsider.

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre måten våre nettsider fungerer for deg. Vi bruker også informasjonskapsler til statistisk analyse og funksjoner, for eksempel hvor ofte en side er vist og brukte søkeord, for å forbedre kvaliteten og innholdet på våre nettsider.

Informasjonskapsler er noen ganger brukt til å innsamle data ansett som personlig, f.eks. IP-adresser, men ingen data som er direkte relatert til deg.

Øktinformasjonskaplser (session cookies) varer kun så lenge nettleseren er oppe. De slettes i det nettleseren lukkkes. Faste informasjonskapsler (persistent cookies) vil bli værende selv etter at du har lukket nettleseren. Disse brukes for å lagre preferanser om nåværende besøk, til bruk ved fremtidige besøk og til hjelp med statistikk og analyse. Faste informasjonskapsler blir fjernet etter en fastsatt tid, unikt for denne.

Du kan styre informasjonskapsel-bruken ved å tilpasse innstillingene i nettleseren. Allerede lagrede informasjonskapsler kan også slettes automatisk. Hvis informasjonskapselen er deaktivert eller fjernet, kan du oppleve begrenset tilgang til enkelte funksjoner på våre nettsider.

Se cookies i bruk på kalklinikken.no og endre innstillinger

Digital pasientbehandling

I tillegg til at du kan få behandling på vårt senter, kan du også kommunisere med din behandler ved hjelp av chat, video eller noen av våre andre digitale behandlingstjenester. Lagring av data og kommunikasjon er beskyttet slik at informasjon ikke kommer på avveie.

Du velger selv om du vil bruke disse løsningene.

Du kan bruke vår chat for å snakke med en av våre behandlere og til å laste opp bilder hvis det er nødvendig. Legen du snakker med vil notere eventuelle helseopplysninger og bilder i journalsystemet slik at denne informasjonen ligger trygt lagret og blir del av din pasientjournal. Din chat-logg er tilgjengelig for deg i 365 dager før den blir automatisk slettet.

Når du bruker videokonsultasjon med en av våre leger, så skal dette være like sikkert og privat som når du snakker med legen på hans eller hennes kontor. Derfor vil vi at du snakker med oss på video i et privat rom hvor andre ikke kan høre samtalen. Du logger deg inn med BankID slik at vi vet hvem du er, og andre ikke får tilgang til din informasjon ved å gi seg ut for å være deg.

Videomøtene blir ikke tatt opp og lagret. Legen vil notere relevant informasjon i din pasientjournal, akkurat som ved et vanlig legebesøk.

Ved bruk av KAL klinikkens digitale behandlingstjenester ligger data trygt lagret hos underleverandør, og pasientbehandlingen blir dokumentert i journal hos KAL klinikken.

Behandlingsansvarlig

Den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysningene kalles behandlingsansvarlig. Det er den behandlingsansvarlige sin oppgave og sørge for at personopplysninger blir behandlet i henhold til gjeldende regelverk.

KAL klinikken er behandlingsansvarlig

Besøksadresse:
Vitaminveien 1A, 0485 Oslo